Typy inspekcí
Dohled technologických a kontrolních procesů (Processes Witness)
Přítomnost a osobní dohled v průběhu technologických a kontrolních procesů. Ověření dodržení technologických a/nebo kontrolních postupů přímo na pracovišti sledované technologické/kontrolní operace. Zaměření kontroly na dodržení parametrů sledovaných procesů, jako jsou svařování, NDE, tepelné zpracování, TMP (termo-mecanické procesy), zátěžové testy, tlakové zkoušky, funkční testy, apd.
Před-expediční kontrola
Kontroly prováděné převážně u výrobce po kompletním dokončení výroby a po ukončení všech výrobních, dokončovacích a balících aktivit výrobce. Účelem kontroly je ověřit připravenost zakázky k expedici, tedy její kompletnost, balení, značení (shipping marks)
Finální kontrola jakosti výrobku - Final Quality Inspection (FI)
Provedení finální inspekce kvality za účelem ověření kvality dodávaného výrobku. Finální Inspekce sestává z kontroly finální dokumentace výrobce, kontroly dokumentů a záznamů výrobce o provedení předepsaných kontrol a z namátkového prověření kritických znaků jakosti výrobku na místě kontroly. Zaměření kontroly je na hlavní znaky jakosti (vlastnosti, přesnost, rozměry, množství atd.) vyráběného zboží.
Expediting
Kontrola procesů výrobce s cílem ověřit kapacitní a organizační úroveň potřebnou k zajištění závazků ke specifickému kontraktu zákazníka. Součástí expediting kontroly či aktivit je porovnání aktuálního stavu výroby s harmonogramem zakázky.
Dohled při vykládce
Kontrola kompletnosti a nepoškozenosti zboží po transportu.
Průběžná kontrola kvality (Quality Inspection Monitoring/Running Ispection)
Jedná se o násobnou, opakovanou kontrolu jakosti v procesu výroby s cílem ověřit dodržování bodů plánu jakosti výrobcem. Inspekce je provedena podle schváleného kontrolního plánu (Plán jakosti, Kontrolní plán zkoušek, Normy apod.) se zaměřením na monitoring kontrolních procesů výrobce a na hlavní procesy, které mají rozhodující vliv na kvalitu (vlastnosti, přesnost, rozměry, množství atd.) vyráběného zboží.
Dohled při nakládce
Kontrola kompletnosti dodávky podle objednávky klienta a dle balících listů (nejde o množstevní fyzickou kontrolu).